خدمات مهندسی

Natural Gas Processing

LNG/CNG

Natural Gas Power Generation

طراحی، اجرا و تامین تجهیزات جایگاه های CNG

تبدیل قطارهای باری و مسافری به سوخت LNG

تبدیل انواع خودروهای سواری باری، دیزلی به سوخت CNG

نصب وراه اندازی سیستم اتوماسیون جایگاههای سوخت وصنایع پتروشیمی

نصب وراه اندازی ایمن ترین تجهیزات جایگاههای سوخت

مشاهده سایر خدمات

محصولات

CNG Tube Trailer

CNG Storage Cylinders

سنسورهای سطح سوخت

ردیاب های گاز ثابت

ردیابی گاز پارکینگ

تابلوهای کنترل گاز