تماس با ما

  • آدرس : کرج > کمال شهر > بلوار شهرداری > مجتمع بوستان، طبقه 5 > واحد 29کد پستی: 3199831353

  • شماره تماس : 1-263446690-0098

  • شماره فاکس :2634719692-0098

  • پست الکترونیک : info@pfpars.ir

  • اینستاگرام : petrofayeghpars@